SELOC - ஜான்சன் / எவின்ருட் அவுட்போர்டுகள் 1958 - 72: 1.5-125 ஹெச்பி, 1-3 சிலிண்டர் & வி 4 மாதிரிகள்

SELOC - ஜான்சன் / எவின்ருட் அவுட்போர்டுகள் 1958 - 72: 1.5-125 ஹெச்பி, 1-3 சிலிண்டர் & வி 4 மாதிரிகள்

SELOC - ஜான்சன் / எவின்ருட் அவுட்போர்டுகள் 1958 - 72: 1.5-125 ஹெச்பி, 1-3 சிலிண்டர் & வி 4 மாதிரிகள் # 1300

  • கவர்கள் 1.5 - 125 ஹெச்பி, 1-3 சிலிண்டர் & வி 4
  • 1958-1972
  • திருத்துதல் கையேடு

 

WorksWith

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer