OMC Evinrude / Johnson "TURBOJET" வெளியில் மாதிரி எண்கள்

90 ஹெச்பி 1994 90JEERA பாகங்கள் கடை    
90 ஹெச்பி 1995 90JEEOB பாகங்கள் கடை    
           
115 ஹெச்பி 1994 115JEERA பாகங்கள் கடை    
115 ஹெச்பி 1995 115JEEOB 115TJEOA பாகங்கள் கடை    
115 ஹெச்பி 1996 115TJEDB 115TJEDP பாகங்கள் கடை    
115 ஹெச்பி 1997 115TJEUC பாகங்கள் கடை    

 

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer