வெளிப்பலகை மோட்டார் மாதிரி எண்கள் Evinrude / ஜான்சன் / OMC 1980 - 1999

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer