அலுமினிய மீன்பிடி படகு மீட்பு

எனது பக்கம் பற்றிய கருத்துக்களுக்காக இந்த பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அலுமினிய மீன்பிடி படகு மீட்டல் திட்டம்:

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer