மெர்குரி அவுட்போர்டுகளுக்கான சாம்பியன் ஸ்பார்க் பிளக்குகள்

ஆண்டு மாதிரி / செப்பு பிளஸ் பிளக், மாற்று பிளக், இடைவெளி

300 ஹெச்பி

1983-1980 QL6V L6VC

1999- 1997 XL QL77CC 0.035

2004-2002 ப்ரோ மேக்ஸ் XXXX V300 DFI QL77PP

1999- 1997 XXL எக்ஸ்ஐஎஃப் QL6V L6VC

280 ஹெச்பி

1999-XXX XXX XHTML EFI QL76V L76V

ஆஃப்ஷோர் 2002L EFI QL77JC4 L77JC4 0.035

11 விளையாட்டு, SS 2002L EFI QL77JC4 L77JC4 0.035

275 ஹெச்பி

1994-1989 QL6V L6VC

265 ஹெச்பி

1997 SS இழுவை 2.5L EF QL6V L6VC

260 ஹெச்பி

ஆஃப்ஷோர் 1999L QL77CC 0.035

1998- 1995 கடல் வெளிப்புறம் QL6V L6VC

250 ஹெச்பி

1990- 1989 XL QL6V L6VC

2003- 1995 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL77CC 0.035

245 ஹெச்பி

1996- 1995 XL QL6V L6VC

225 ஹெச்பி

1981-1980 QL6V L6VC

2004-XXX OptiMax XXXXS V2003 XXX-Stroke XXX-Stroke QC12GMC 0.04

X-XXX OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

X-XXL கடல் புரோ XXL உள்ள XXX QL77CC 0.035

2001-1994 V-XX-XX-Cylinder QL77CC 0.035

2004- 1995 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL77CC 0.035

220 ஹெச்பி

1988- 1987 XRi QL6V L6VC

200 ஹெச்பி

1997 Duece High 2.0L EFI QL6V L6VC

X-XXX Optimax XX XX V2004 QC12GMC 0.04

2004-2000 Optimax 200S 2.5L QC12GMC 0.04

2004-2000 Optimax 200S 3.0L QC12GMC 0.04

X-XXX OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

1999-XXX SST 1997 120 EFI QL76V L76V

2002-2000 V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

2002-2000 V-XX-XX-Cylinder QL82YC L82YC 0.04

1999-1978 V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

1999- 1997 XX XXL XSL EFI QL76V L76V

2002- 2000 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

2002- 2000 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL82YC L82YC 0.04

1999- 1997 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

175 ஹெச்பி

X-XXX OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

1999-1976 V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

2004- 2003 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL82YC L82YC 0.04

2002- 2000 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

2002- 2000 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL82YC L82YC 0.04

1999- 1991 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

150 ஹெச்பி

1977-1973 QL76V L76V

2004-2000 150 EFI X-XLX-XLX-Stroke XX-Stroke QL82YC L82YC 0.04

1999 2.0 QL6V L6VC

1999 XL QL6V L6VC

X-XXX OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

1999-1978 V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

2002- 1985 XXXX-Cylinder QL6V L6VC

2002- 1985 XXXX-Cylinder QL6V L6VC

2002-XXX XXX VX XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

2002- 1993 XRi EFI V-XX-XX-Cylinder QL6V L6VC

140 ஹெச்பி

1980-1970 QL76V L76V

1999-1995 X ஜெட் QL6V L6VC

135 ஹெச்பி

1971-1970 QL76V L76V

2000 XXX V135 QL82YC L82YC 0.04

1999- 1986 XXIX V135 QL6V L6VC

X-XXX OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

125 ஹெச்பி

1969-19661 XB QL76V L76V

1969-19661 250SS QL76V L76V

2004-1994-X-Cylinde QL78YC L78YC 0.04

115 ஹெச்பி

2004-1989-Cylinder X-Stroke QL78YC L78YC 0.04

1988- 1970- சிங்கிண்டர் QL76V L76V

2004-2000 DOHC X- சிங்கிண்டர் MFI X -X-Stroke REC10YC 0.04

X-XXX OptiMax V2004 DFI QC12GMC 0.04

110 ஹெச்பி

1969-1967 1100 QL76V L76V

1969-1967 1100 QL82C L82C 0.03

19661 100 QL76V L76V

1969-1966 1100SS QL76V L76V

105 ஹெச்பி

1998-1995 X ஜெட் QL6V L6VC

100 ஹெச்பி

1966-1960 1000 J4C 0.025

1969-1966 XB QL76V L76V

1969-1966 1000SS QL76V L76V

1999- 1988- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

95 ஹெச்பி

1969-1967 950 QL76V L76V

1969-1967 950 QL82C L82C 0.03

19669 50 QL76V L76V

1969-1966 950SS QL76V L76V

90 ஹெச்பி

2006-1987-Cylinder X-Stroke QL78YC L78YC

1986- 1978- சிங்கிண்டர் QL76V L76V

1966-1960 900 J4C 0.025

2004-XXX DOHC 2000- சிங்கிண்டர் -10-ஸ்ட்ரோக் REC10YC 0.044

2004-XXX OptiMax X-Cylinder RC12PMPB 40.03

85 ஹெச்பி

1977-1973 QL76V L76V

1966-1960 850 J4C 0.025

80 ஹெச்பி

1989-1978 QL78YC L78YC

1972-1969 QL76V L76V

2004-1995 X ஜெட் QL78YC L78YC 0.04

1969-1966 800 QL76V L76V

1966-1960 XXI வரிசை எண் 800 J4C 0.025

1966-1960 XXI வரிசை எண் 800 J4C 0.025

1966-1960 XXL வரிசை எண் 800 J4C 0.025

1966-1960 XXL வரிசை எண் 800 J4C 0.025

75 ஹெச்பி

2006-1987-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke QL78YC L78YC

1986- 1984- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC

2001- 1990 X கடல் புரோ XXX- ஸ்ட்ரோக் QL78YC L78YC

2004-XXX DOHC 2000- சிங்கிண்டர் -10-ஸ்ட்ரோக் REC10YC 0.044

2004-XXX OptiMax X-Cylinder RC12PMPB 40.03

70 ஹெச்பி

1989-1987 QL78YC L78YC

1983-1977 QL76V L76V

1983-1977 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 700 RJ6C J6C 0.025

65 ஹெச்பி

1976-1970 QL76V L76V

2004-1995 X ஜெட் QL78YC L78YC

1966-1960 650 J4C 0.025

1969- 1967S QL82C L82C 0.03

1966- 1960S J4C 0.025

1969-1966 650SS QL76V L76V

60 ஹெச்பி

1990-1984 QL76V L76V

1990-1984 RJ6C J6C 0.025

2002- 1991- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

2004-2001 60-Cylinder X-XXL-Stroke XX-Stroke RA8HC 0.035

2004- 1995 பிக் ஃபோக்ஸ் X- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

2004-1991 XXL கடல் புரோ X- சுழற்சியில் QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 600 RJ6C J6C 0.025

55 ஹெச்பி

2004- 1992 XX கடல் கடல் புரோ QL78YC L78YC 0.04

50 ஹெச்பி

1990-1970 QL76V L76V

2004-1991 50-Cylinder X-XXL-Stroke XX-Stroke QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 500 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 XM QL82C L82C 0.03

1969- 1967S QL82C L82C 0.03

1969-1966 500SS QL76V L76V

2004-1995 பிக் ஃபுட் -10 சிங்கிண்டர் -10 ஸ்ட்ரோக் -3-ஸ்ட்ரோக் RA8HC 0.035

45 ஹெச்பி

1989-1986 QL78YC L78YC

1989-1986 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 400 RJ6C J6C 0.025

2004-XXX XXX BoDensee X-Cylinder RA8HC 0.035

2003-XXX ஜெட் ஜென்ட்-செலிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

40 ஹெச்பி

1983-1970 QL76V L76V

1983-1970 RJ6C J6C 0.025

2004- 1995- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

2004- 1997- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

1997- 1988- சிங்கிண்டர் QL78YC L78YC

2004- 1995 XX கடல் கடல் புரோ QL78YC L78YC

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பிக் ஃபுட் XXXX- ஸ்ட்ரோக் RA8HC 0.035

35 ஹெச்பி

1991-1984 QL76V L76V

1991-1984 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 300 RJ6C J6C 0.025

1969-1967 350 QL82C L82C 0.03

1966 350 J4C 0.025

1965-1960 350 RJ6C J6C 0.025

31 ஹெச்பி

RJ6C J6C 0.02

30 ஹெச்பி

2003-1995-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke QL78YC L78YC 0.04

2004-1999-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke RA8HC 0.035

2001-XXX ஜெட் ஜென்ட்-செலிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

1997-XXX ஜெட் ஜென்ட்-செலிண்டர் QL78YC L78YC

2004- 1995 X கடல் புரோ X-XX-Cylinde QL78YC L78YC 0.04

25 ஹெச்பி

RJ6C J6C 0.025

2004-1980-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

2002- 1993 X கடல் புரோ X-XX-Cylinde QL78YC L78YC 0.04

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிக் ஃபுட் ஃபோக்ஸ்-ஸ்ட்ரோக் RA8HC 0.035

22 ஹெச்பி

RJ6C J6C

20 ஹெச்பி

1981-1970 QL78YC L78YC

1969-1967 110 QL82C L82C 0.03

2003-1986-Cylinder X-Stroke QL78YC L78YC

2004-XXX ஜெட் ஜென்ட்-செலிண்டர் QL78YC L78YC 0.04

1969-1967 200 QL82C L82C 0.03

1966-1960 200 RJ6C J6C 0.025

1966-1960 250 RJ6C J6C 0.025

18 ஹெச்பி

1985-1980 QL77JC4 L77JC4 0.04

16 ஹெச்பி

RJ6C J6C 0.025

15 ஹெச்பி

RJ8C J8C 0.025

2004-1995 XXL கடல் புரோ X- சுழற்சியில் L92LCC 0.04

1966-1960 150 RJ8C J8C 0.025

2004-1989-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke L92LCC 0.04

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிக் ஃபுட் ஃபோக்ஸ்-ஸ்ட்ரோக் RA8HC 0.035

11 ஹெச்பி

1969-1967 110 QL82C L82C 0.03

1969-1967 200 QL82C L82C 0.03

10 ஹெச்பி

1996-1991 QL78YC L78YC

RJ8C J8C 0.025

2004- 1991 XX கடல் கடல் புரோ QL78YC L78YC 0.06

1966-1960 100 RJ8C J8C 0.025

1966-1960 110 RJ8C J8C 0.025

1998 XX QL78YC L78YC 0.06

9.9 ஹெச்பி

1994-1986 QL78YC L78YC 0.04

2004-1995-Cylinder X-Stroke L92LCC 0.04

2004-2000-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke RA8HC 0.035

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிக் ஃபுட் ஃபோக்ஸ்-ஸ்ட்ரோக் Z9Y 0.026

2004- 1995 பவர் பவர் XXX- ஸ்ட்ரோக் Z9Y 0.026

9.8 ஹெச்பி

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QL78YC L78YC

8 ஹெச்பி

2004- 1986- சிங்கிண்டர் L92LCC 0.04

2004-1995 XXX BoDensee Z9Y 0.026

7.5 ஹெச்பி

1985-1979 QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970 QL78YC L78YC

RJ8C J8C 0.025

1969-1967 75 QL86C L86C 0.03

6 ஹெச்பி

2004-2000-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke RA8HC 0.035

2003-1986-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke L92LCC 0.04

1969-1967 60 QL86C L86C 0.03

1966-196060 RJ8C J8C 0.025

5 ஹெச்பி

RJ8C J8C 0.025

X-XX-X-XLX-Stroke XX-Stroke RL82YC L82YC 0.04

2004-2000-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke RA8HC 0.035

4.5 ஹெச்பி

1985-1975 QL78YC L78YC

4 ஹெச்பி

1987-1986 QL78YC L78YC

1981-1980 RL82YC L82YC 0.035

1979-1976 QL86C L86C 0.05

1974-1973 QL78YC L78YC

1972 QL78YC L78YC

RL82YC L82YC

1971-1970 QL78YC L78YC

2004-1988-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke QL82YC L82YC 0.04

2004-2000-Cylinder X-XX-Stroke X-Stroke RA8HC 0.035

1969-1967 40 L90C 0.03

3.9 ஹெச்பி

1969-1967 39 L90C 0.03

1966-1960 39 RJ8C J8C 0.025

3.6 ஹெச்பி

1982-1980 RL82YC L82YC 0.04

3.5 ஹெச்பி

1985-1983 RL82YC L82YC 0.04

3.3 ஹெச்பி

2004-1993 QL87YC L78YC

3 ஹெச்பி

1992-1990 RL82YC L82YC 0.04

2.5 ஹெச்பி

2004-1993 QL87YC L78YC 0.04

2.2 ஹெச்பி

1989-1984 QL87YC L78YC 0.04

1991 QL76V L76V

1988-1984 QL6V L6VC

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer