வெளிப்பலகை மோட்டார்ஸ், 1955

YouTube வீடியோ

.

மூலம் தீம் Danetsoft மற்றும் டனாங் ப்ரோபோ சியெகிடி ஈர்க்கப்பட்டு Maksimer